ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการวิจัย ในประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

02 กันยายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 366 ครั้ง
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย กลุ่มเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ศูนย์ความ้เป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชาติพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
          ในการนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการให้แก่บุคลากรของท่านทราบ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมเอกสารประกอบ มายัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  อภิเดชกุล ศูนย์ความ้เป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชาติพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561

          รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook