ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

15 มิถุนายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 1280 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

ขยายเวลาการรับ Full Paper จากวันที่ 15 กรกฎาคม 59 ไปเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 59

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV))  ภายใต้ชื่อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน”  ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
               ในการนี้ ขอเชิญผู้สนใจการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุม และการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม โดยผู้นำเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำจุดแสดงผลงานเพื่อนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม  การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
6. ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม:
 http://runirac.bru.ac.th/index.php/th/ 

ติดต่อสอบถาม:
โทร. 0-4461-1221 
โทรสาร. 0-4461-2858
อีเมลล์. runirac2016@gmail.com, akkarapon@gmail.com

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://runirac.bru.ac.th/index.php/th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook