ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

26 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 1425 ครั้ง
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

หลักการและเหตุผล 

การประชุมวิชาการ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ต่อนิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในฐานะเงื่อนไขว่าด้วยเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ซึ่งกำหนดให้ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีดำริร่วมกับ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภาคี จัด “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ” (National Graduate Conference) ครั้งที่ 1 ขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 และครั้งที่ 12 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม และวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2556 วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน และวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ตามลำดับ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจน สาธารณชนสามารถคาดคะเนได้ตามสมควร ต่อไป สมาคมฯ จึงร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จัด “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13” (13th National Graduate Conference) ขึ้น

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเชิงสหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ความตื่นตัวทางวิชาการ ซึ่งปรากฏและสามารถวัดผลในเชิงรูปธรรม ผ่านจำนวนบทความวิชาการและวิจัย รวมถึงพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยดังกล่าว สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจนสามารถคาดคะเนได้ตามสมควร
2. เครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง อันเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ ผู้นำเสนอบทความ และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ภายหลังการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นลง และแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติในนานาชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ด้วยการเผยแพร่รายงานการประชุมอย่างกว้างขวาง

กิจกรรม 
1. การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. การจัดพิมพ์รายการงานประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13

กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 50 คน จำแนกเป็น ผู้นำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ประมาณ 40 คน และผู้เข้าร่วมการประชุมอีกประมาณ 10 คน

วัน เวลา และสถานที่ 
วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ 
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม 
โดยพื้นฐาน ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมรายงานการประชุมวิชาการฉบับ CD-ROM กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในทุกเวทีวิชาการ

รายการ

ค่าธรรมเนียม

บุคคลทั่วไป

4,500

นักศึกษา

3,600

บทความตั้งแต่ชิ้นที่ 2 เป็นต้นไป

2,000

หน้าเพิ่มเติม*

500

การตีพิมพ์เพิ่มเติมลงในวารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา

10,000

รายงานการประชุมวิชาการฉบับพิมพ์

1,000

ผู้เขียนร่วม/ผู้ฟัง

1,000

*แต่ละบทความจะจำกัดความยาวไม่เกินบทความละ 8 หน้า (รวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) จำนวนหน้าที่เกินจากนั้นจะต้องชำระค่าหน้าเพิ่มเติม
การชำระเงิน 
ชื่อบัญชี             สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคาร             ทหารไทย 
สาขา                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี          069-2-27246-1

การติดต่อสื่อสาร 
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เว็ปไซต์ www.psaku.org
อีเมล national.graduate.conference@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/NGC.PSAKU/ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.psaku.org/NGC2-2018.html
แชร์ข่าวนี้บน facebook