ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

20 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 422 ครั้ง
 

คุณสมบัติ

๑.๑ การขอรับการช่วยเหลือ

คุณสมบัติ:
เป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน หรือสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
ขอบเขตการดำเนินการ:
ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้อง
(๑) ดำเนินงานรับสมัครพิจารณาข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานที่มีคุณสมบัติอ้างอิงตามขอบเขตในข้อ ๑.๒ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพร่วมกับสำนักงานฯ เพื่อการจัดทำและยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
(๒) ดำเนินการอุดหนุนหน่วยงานดังกล่าวที่ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
(๓) ดำเนินการ ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ตามที่สำนักงานกำหนด

 ๑.๒ การขอรับการอุดหนุน

คุณสมบัติ:
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาตามที่สำนักงานกำหนด วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติหรือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
ขอบเขตการดำเนินการ:
ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้อง
(๑) ดำเนินการจัดทำและยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
(๒) รายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการตามที่สำนักงานกำหนด

 
ผู้มีสิทธิตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ จะต้องมีคุณสมบัติ

  • ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามระเบียบที่สำนักงานกำหนด
  • กรณีเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน และต้องยื่นบัญชีงบการเงินตามที่ราชการกำหนด ทั้งนี้กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเป็นกรณีไป
  • กรณีเป็นองค์การเอกชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมีวัตถุประสงค์ โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงานและต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากสำนักงานตามมาตรการต่างๆ ในหมวดค่าใช้จ่ายเดียวกันกับที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการนี้
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของโครงการกับสำนักงาน

 
รายละเอียดการสนับสนุน

เป้าหมาย: จำนวน ๑๐ คูปอง
วงเงินสนับสนุน: มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท)*   ต่อรายของผู้รับการอุดหนุนสนับสนุน
หมายเหตุ: * สนับสนุนวงเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น
โดยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน มีรายละเอียดดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือยื่นจดสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อรายของผู้รับการอุดหนุน โดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่าย
(๒) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  เช่น ค่าสืบค้นงานประดิษฐ์หรือออกแบบ ค่าจัดทำรายงานผลการสืบค้นและวิเคราะห์  ค่าจัดทำคำขอทรัพย์สินทางปัญญา ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ค่าดำเนินการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา ค่าประกาศโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการยื่น ตรวจสอบการประดิษฐ์ ค่าจัดทะเบียน เป็นต้น
ลักษณะโครงการ:
(๑) สอดคล้องกับหรือเป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ/ หรือแผนงานโครงการสำนักงาน หรือ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
พื้นที่ดำเนินงาน:
ทั่วประเทศ
ระยะเวลา:
รับสมัคร:         วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
พิจารณา:         วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศผล:      ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

 

สามารถดูได้ละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.depa.or.th/ipvoucher

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 ลิงก์เพิ่มเติม : www.depa.or.th/ipvoucher
แชร์ข่าวนี้บน facebook