ข่าวประชาสัมพันธ์

Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018

16 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 459 ครั้ง
 หลักการและเหตุผล

 

           ด้วยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีพันธกิจด้านผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ประการคือ มีระบบและกลไกพร้อมการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินตามแผน คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง พร้อมบูรณาการการวิจัยประกอบการเรียนการสอน และพันธกิจอื่นของคณะ และผลงานวิจัยมีคุณภาพ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อให้การบริหารงานด้านการวิจัยของคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านระบบและกลไก คณะฯ จึงจัดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการ

           คณะฯ ได้เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาต่าง ๆ อันได้แก่ การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และนิเทศศาสตร์ การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศเพื่อการจัดการ นวัตกรรม การจัดการเชิงกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

 

 

1.

ช่วงเวลารับบทความและชำระเงิน

 
 

Early Bird Registration

บรรยาย 1,000 บาท

โปสเตอร์ 1,500 บาท

หมดเขต

31 กรกฎาคม 2561

 

บรรยาย 1,500 บาท

โปสเตอร์ 2,000 บาท

หมดเขต

30 กันยายน 2561

2.

ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

บุคคลทั่วไป 500 บาท

หมดเขต

31 ตุลาคม 2561

3.  

วันส่รายการแก้ไขบทความ

วันส่งบทความแก้ไข

วันออกหนังสือตอบรับบทความ

วันจัดการประชุม

ถึง 15 ตุลาคม 2561

ถึง 31 ตุลาคม 2561

15 พฤศจิกายน 2561

21 ธันวาคม 2561

4. 

ทริปศึกษาดูงาน ไทย-สปป.ลาว (2 วัน 1 คืน)

ท่านละ 4,900 บาท

ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ถึง

31 ตุลาคม 2561

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.bba.ubru.ac.th/banic2018/index.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook