ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญอบรมการใช้ฐานข้อมูล TOWNSEND THAI DATA


วันที่ 10  สิงหาคม  2561
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 324 ครั้งขอเชิญอบรมการใช้ฐานข้อมูล TOWNSEND THAI DATA ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำของไทยที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


          ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ อบรมการใช้ฐานข้อมูลTOWNSEND THAI DATA ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำ (Panel data) ของไทยที่มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะในส่วนข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายเดือน ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำความถี่สูง (high frequency panels) ที่มีการเก็บอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในประเทศกำลังพัฒนา และครบรอบ 20 ปีไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2560 ที่ผ่านมานี้

          ข้อมูลชุดนี้ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และข้อมูลที่มีอยู่ยังสามารถนำมาศึกษาปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ การออกแบบระบบการเงิน (design of financial system) ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน การบริหารสินทรัพย์และความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท การติดตามปัญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท (household indebtedness tracking) อุปสรรคและข้อจำกัดด้านการเงิน (financial constraints) ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก ปัญหาสังคมผู้สูงวัย (aging society) เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://riped.utcc.ac.th/panel/

          การอบรมฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรนักวิจัยที่มีศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูล Townsend Thai Monthly Micro Data และบัญชีครัวเรือนที่จัดทำขึ้นจากฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนานโยบายได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดขึ้น ดังนี้

          - TOWNSEND THAI DATA ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/wthlasOhvmvh1eEk1

          - TOWNSEND THAI DATA ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/AIlSFQhqx1GhyUk22


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวาสิณี จันทร์ธร 
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
PHONE: 02-697-6644/ 083-0384580
FAX: 02-692-3168
E-mail: wasinee_jun@riped.orgลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ThailandResearchFund/posts/2071806816171638


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.