ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund


วันที่ 07  สิงหาคม  2561
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 304 ครั้งหลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (technology entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาปีนี้เป็นปีที่ 5  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ  และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ technology entrepreneurs  สำหรับในปีประจำปี 2562 นี้ สกว. จึงกำหนดการรับสมัครนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

สกว. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาคัดเลือก สกว.จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุนที่กรอกข้อมูลตามใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 15 คน เข้ารับการอบรมในประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้สมัครจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดระยะเวลาการอบรม รวมถึงต้องนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยร่วมกับ The Royal Academy of Engineering จำนวน 7 คน ให้เข้ารับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินของ สกว.ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือพนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ หรือเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและรับทุนวิจัยจาก สกว. กรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องมีจดหมายยืนยันและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (หากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโปรดระบุแหล่งทุนวิจัยในใบสมัครด้วย) โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural technologies, biotechnology, chemical engineering, civil engineering, computer science, design engineering, electrical and electronic engineering, ICT, materials science, mechanical engineering, and medical engineering และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนให้นำผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
 4. ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

กำหนดการ

เดือน กิจกรรม
15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าร่วมรับการอบรมที่ประเทศไทย
5 – 9 พฤศจิกายน 2561 อบรม “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Introduction to Research Commercialisation)”
 • Technology Commercialisation
 • Marketing Management, Innovation Management
 • IP Management
 • Introduction to venture capital industry, loan and Bank
 • Business model generation
 • Workshop และ การนำเสนอผลงานในลักษณะ pitching
 • ฯลฯ
10 พฤศจิกายน 2561 สกว. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ RAEng ร่วมกันคัดเลือกผู้สมัครจากการ pitching และประกาศผลการพิจารณารอบแรก
ธันวาคม 2561 ประกาศผลการพิจารณาจาก RAEng สำหรับนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ
ธันวาคม 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการจัดทำวีซ่าและเตรียมการเดินทาง
14 – 25 มกราคม 2562 เดินทางไปอบรมที่สหราชอาณาจักร
 • knowledge in business modelling
 • customer development
 • presentation/pitching
 • Negotiation
 • Group project activity
 • ฯลฯ
มิถุนายน 2562 กิจกรรม Follow up หลังจากอบรมที่ประเทศอังกฤษ โดยการนำเสนอ Business Model และความก้าวหน้าของงาน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดของการสมัครได้จากท้ายประกาศนี้ โดยผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ส่งใบสมัครได้ที่

ฝ่ายอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-278-824502-278-8240 E-mail:  trfindustry@trf.or.th


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File Description Downloads
Download this file (LIF_Programme_2562-Announcement.pdf)LIF Programme 2562 รายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 2562 10
Download this file (LIF_Programme_2562-Application_Form.doc)Application Form 2562 แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 2562 8

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://bit.ly/2KA1tIw


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.