ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อข้อรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

03 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 420 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์จึงได้จัดทำโครงการ จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2562 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้จากการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงชุมชน สังคม เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริและความมั่นคง และนำแนะนำใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

          การนี้จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจะทำข้อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2562 ตามมิติดังกล่าว โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อนำสู่การพิจารณาต่อไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th 

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารแนบ 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook