ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561


วันที่ 03  สิงหาคม  2561
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 673 ครั้ง     สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561  โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลฯ ดังนี้
 

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่าอ้างอิงอิงรวมสูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี ศรีธาวิรัตน์

ชื่อนักวิจัย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี ศรีธาวิรัตน์

สาขา              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม      คณะ               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา

     2554  Ph.D (Environmental Sciences) University of East Anglia (ประเทศอังกฤษ)
     2543  วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     2540  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับรางวัล

Srithawirat, T., Latif, M. T., & Sulaiman, F. R. (2016). Indoor PM10 and its heavy metal composition at a roadside residential environment, Phitsanulok, Thailand. Atmósfera, 29(4), 311-322.doi:10.20937/atm.2016.29.04.03

Srithawirat, T., & Latif, M. T. (2015). Concentration of selected heavy metals in the surface dust of residential buildings in Phitsanulok, Thailand. Environmental Earth Sciences, 74(3), 2701-2706. doi:10.1007/s12665-015-4291-0

Srithawirat, T., & Brimblecombe, P. (2015). Seasonal Variation of Saccharides and Furfural in Atmospheric Aerosols at a Semi-Urban Site. Aerosol and Air Quality Research, 15(3). ), 821-832. doi:10.4209/aaqr.2014.07.0136

ตำแหน่งและสังกัด

     รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       

ความเชี่ยวชาญ

     สิ่งแวดล้อม,พลังงาน,ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา เลิศลักษมี

ชื่อนักวิจัย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา เลิศลักษมี
สาขา              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ               คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ประวัติการศึกษา

     2555 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     2540 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     2536 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผลงานที่ได้รับรางวัล

Lerdluksamee, C., Srikaeo, K., Tutusaus, J. A., & Diéguez, J. G. (2013). Physicochemical properties and starch digestibility of Scirpus grossus flour and starch. Carbohydrate Polymers, 97(2), 482-488.doi:10.1016/j.carbpol.2013.05.001

ตำแหน่งและสังกัด

     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความเชี่ยวชาญ

     ธัญชาติ/แป้งและสตาร์ช/การดัดแปรสตาร์ช

 

 

3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ ที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แหยมคง

ชื่อนักวิจัย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แหยมคงสาขา              สัตวศาสตร์
คณะ               คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ประวัติการศึกษา

     2554  วท.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     2545  วท.ม. (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     2541  วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล           

ผลงานที่ได้รับรางวัล

สุภาวดี แหยมคง. (2557). ความหลากหลายของลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences. 15(2), 63-73.

สุภาวดี แหยมคง. (2559). การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย ในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences. 17(1), 28-34.

สุภาวดี แหยมคง. (2559). ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารเกษตร. 32(3), 401-407.

ตำแหน่งและสังกัด

     อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

ความเชี่ยวชาญ

     Animal Production, Socio Economic in Animal Science

 

 

4. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับชาติ อาจารย์ ดร. สวนีย์ เสริมสุข

ชื่อนักวิจัย      อาจารย์ ดร. สวนีย์ เสริมสุข
สาขา              วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
คณะ               คณะครุศาสตร์

ประวัติการศึกษา

     2556  ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
     2546  วท.ม. (เทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
     2542  กศ.บ. (วิทย์ศาสตร์ - คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา    

ผลงานที่ได้รับรางวัล

สวนีย์ เสริมสุข และ สุขแก้ว คำสอน. (2560). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการนิเทศตามการรับรู้ของนักศึกษา ชุดวิชาการปฏิบัติการ สอนในสถานศึกษา 2 (Internship II) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 10(3), 1328-1349.

ตำแหน่งและสังกัด

     อาจารย์ประจำสาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
     คณะครุศาสตร์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       

ความเชี่ยวชาญ

     การศึกษา, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา, วิธีวิทยาการวิจัย

 

 

5. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคมชื่อนักวิจัย อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง

ชื่อนักวิจัย      อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง
สาขา              สาขาเซรามิกส์     
คณะ               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา

     2551  ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     2546  วท.บ. (เซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม           

ชื่อผลงาน

การเสริมสร้างคุณค่าของช่วงวัยผู้สูงอายุด้วยเครื่องปั้นดินเผา

ตำแหน่งและสังกัด

     อาจารย์ประจำสาขาวิชาเซรามิกส์     
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       

ผลงานที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ

     1.ด้านชุมชน
     2.ด้านศิลปวัฒนธรรม
     3.ด้านคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ
     4.นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ความเชี่ยวชาญ

     เซรามิกส์, เครื่องปั้นดินเผา, ออกแบบผลิตภัณฑ์, แป้นหมุน, Free hand, แม่พิมพ์

 

 

6. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคมชื่อนักวิจัย อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์

ชื่อนักวิจัย      อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ 
สาขา              สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะ               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา

     2555  ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
     2553  ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ชื่อผลงาน

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเชิงภูมิปัญยาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก

ตำแหน่งและสังกัด

     อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       

ผลงานที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ

     1.ด้านชุมชน
     2.ด้านวิถีชีวิต
     3.ด้านศิลปวัฒนธรรม
     4.ด้านสิ่งแวดล้อม
     5.ด้านอาชีพ
     6.ด้านเศรษฐกิจ
     7.ด้านการเมืองการปกครอง
     8.ด้านคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ
     9.นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ความเชี่ยวชาญ

     ออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบเรขศิลป์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

 

 

7. รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดีเด่น อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด

ชื่อนักวิจัย      อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 
สาขา              วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะ               คณะครุศาสตร์

ประวัติการศึกษา

     2559  วท.ด. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
     2551  วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
     2549  ป.วค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
     2549  วท.บ. (ฟิสิกส์-พลังงาน) มหาวิทยาลัยนเรศวร           

โครงการที่ดำเนินงาน

     ปี 2560 : โครงการ Chevron Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต”
     ปี 2560 : โครงการสร้างฝายผลิตไฟฟ้าเพื่อพัฒนาป่าต้นน้ำ
     ปี 2559 : โครงการปั้นฝายเพื่อพ่อ
     ปี 2559 : โครงการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
     ปี 2558 : โครงการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ปี 2558 : โครงการอบรมการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการน้ำ

ตำแหน่งและสังกัด

     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
     คณะครุศาสตร์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       

ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

     โรงเรียนเครือข่ายครูประจำการ และนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ชุมชนบ้านโป่งสอ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ความเชี่ยวชาญ

     การศึกษา, สิ่งแวดล้อม,พลังงาน,ทรัพยากรธรรมชาติ, พลังงานทดแทน เน้นทางด้านแสงอาทิตย์ และชีวมวล

 

 

8. รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการบริการวิชาการดีเด่น อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว

ชื่อนักวิจัย      อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว 
สาขา              สาธารณสุขศาสตร์ 
คณะ               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา

     2551     ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)  มหาวิทยาลัยนเรศวร
     2546     พย.บ. (การพยาบาล)  มหาวิทยาลัยนเรศวร           

โครงการที่ดำเนินงาน

ปี 2560 : โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนท่าทองวิทยาคม อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

ปี 2559 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning : PBL) รายวิชาพิษณุโลกศึกษา ปีการศึกษา 2559

ปี 2558 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ “เพลงพื้นบ้านกับมิติการส่งเสริมสุขภาพบ้านบางสะแก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” และ โครงการสืบทอดเพลงพื้นบ้านชมรมเยาวชนรักษ์เพลงพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่งและสังกัด

     อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
     คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       

ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

     นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนท่าทองวิทยาคม

     ประชาชนในพื้นที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 13 พื้นที่และนักศึกษาสมาชิกชมรมเยาวชนรักษ์เพลงพื้นบ้านมหาวิทยาลัยนเรศวรกลุ่มปราชญ์เพลงพื้นบ้าน บ้านบางสะแก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ความเชี่ยวชาญ

     การพยาบาล,สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ, สังคมศาสตร์การแพทย์, วัฒนธรรมศาสตร์,เพลงพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้าน

 

 


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.