ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการ "ต่อเขี้ยวเสริมเล็บ ให้แมว...กลายเป็นเสือ" ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ ถึง 10 สิงหาคม 2561


วันที่ 01  สิงหาคม  2561
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 376 ครั้งต่อเขี้ยวเสริมเล็บ ให้แมว...กลายเป็นเสือ

     เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงาน “การพัฒนานวัตกรรมด้าน loT ในรูปแบบ Application , Product , Service 
สำหรับ Smart City ที่ให้บริการในรูปแบบ Digital Business”  เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี

    รายละเอียดโครงการ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CA  ร่วมมือพัฒนางานวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนาอันจะสร้างคุณค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Thingsภายใต้การนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม มาบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัยโดยเน้นการร่วมทุนวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ อันจะก่อให้เกิดการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ หรือการใช้และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ ผ่านระบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และเกิดการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณสนับสนุน : ไม่จำกัดงบประมาณต่อโครงการ แต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมของนื้อหา โดยมีงบประมาณวิจัยต่อเนื่องรวม 3 ปี ไม่เกิน 150 ล้านบาท และงบประมาณต่อปี รวมไม่เกิน 50 ล้านต่อปี

ประเด็นการศึกษาพัฒนา : เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT  ในรูปแบบ Application, Product, Service สำหรับ Smart City  โดยใช้ 
เทคโนโลยี ดังต่อไปนี้การรับสมัคร : 
-ผู้สนใจสามารถ สแกน QR code แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (concept Proposal)  ด้านล่างนี้ 

สอบถามรายละเอียด และ/หรือส่งใบสมัครได้ที่ สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล :
15/133 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 
โทร. 092-465-2265 / 089-234-1413
Email :trf.cat.fund@gmail.com

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2561ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/MUPjSu


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.