ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

11 มิถุนายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 704 ครั้ง


การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          ในการขอเสนองบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การจัดทำข้อเสนองานวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีวบประมาณ 2561 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในรายละเอียดประวัติคณะผู้วิจัย และการจัดทำข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 อันจะเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในการยื่นเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (์NRMS) วช.จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าดำเนินการแจ้งนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ดำเนินการดังนี้
          1. ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยให้เป็นปัจจุบัน
          2. รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัย

         โดยสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือประกอบการดำเนินการในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ที่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) http://www.nrms.go.th/Manual.aspx และดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลิงก์เพิ่มเติม : http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
แชร์ข่าวนี้บน facebook