ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม

31 กรกฏาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 1244 ครั้ง
          ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2561 (หรือจนกว่าจะครบ 300 บทความ)

รับลงทะเบียนเพียง 300 บทความ
- ภาคโปสเตอร์ 200 บทความ 
- ภาคบรรยาย 100 บทความ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ี 16 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561

นำเสนอผลงาน ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ส.ค. 2561

ประเภทนำเสนอผลงานวิจัย (แบบบรรยาย/โปสเตอร์) อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,500 บาท
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์)
2,500 บาท

ค่าลงทะเบียนนำเสนอนี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง เกียรติบัตร 1 ใบ

* เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา หลังจากวันงานนำเสนอ 2 สัปดาห์
* เมื่อลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท) คุณจะมีสิทธิ์เข้าฟังการบรรยายไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1,000 บาท

ร่วมงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค. 2561

ประเภทเข้าร่วมประชุมฯ (ไม่นำเสนอผลงาน) อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
1,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกลิงก์เพิ่มเติม : http://www.regis-vru.rbru.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook