ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1189 ครั้ง
          ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ภายในเวลา 16.30 น. ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเอกสารไม่ครบ ภายในวันเวลาที่กำหนดข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอไม่รับข้อเสนอโครงการและขอส่งคืนเอกสาร โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามรายการด้างล่างนี้

     - ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     - ปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     - เอกสารประกอบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
       ประกอบด้วย
            1. Check list เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน แบบปกติ ประจำปี พ.ศ.2563
            2. แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
            3. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)
            4. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)
            5. ข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม (สังคม คุณภาพชีวิต การแพทย์และสาธารณสุข ความมั่นคงในมิติต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
            6. ข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ
            7. แบบเสนอโครงการ (project) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป้าหมายที่ 4)
            8. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
            9. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
            10. คุณสมบัติแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม
            11. คุณสมบัติแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ


 
แชร์ข่าวนี้บน facebook