ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

07 มิถุนายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 655 ครั้ง


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทำกรอบวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการในการพัฒนาประเทศที่เป็นความร่วมมือในนามเครือข่างองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ทั้งนี้  คอบช. โดย วช. มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิขัย  ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แผนงานดังกล่าวอย่างทั่วถึง วช. จึงได้กำหนดจัดการประชุมทั้งในส่วนภาคกลาง ส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
          ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
          ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
          ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

          ในการนี้ วช. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการชี้แจงกรอยฃบการวิจัยได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook