ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและ ด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

06 กรกฏาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 554 ครั้ง
         ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทุ่มเทเวลา และสติปัญญากับงานวิจัย บริการวิชาการ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ต่อเนื่องและยั่งยืน แล้วนั้น
         ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยและบริการวิชาการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 และส่งแบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 
 

                                                                                               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     - แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย
     - แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิชาการรับใช้สังคม
     - แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ
แชร์ข่าวนี้บน facebook