ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม


วันที่ 06  มิถุนายน  2559
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 692 ครั้งโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
(ทุน พวอ.ปริญญาโท-ปริญญาเอก)

     การพัฒนาเศรษฐกิจของปรเทศไทย นอกจากจะต้องพึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้ว จำเป็นต้องเน้นมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 99.8% ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ และคิดเป็น 78.2% ของการจ้างงานของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดตั้ง "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อพั?นาอุตสาหกรรม - พวอ." เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

โครงการ พวอ. มีการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างกำลังคนระดับต่างๆ ดังนี้
     1. ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท เริ่มต้นประมาณ 500,000 บาท (2 ปี)
     2. ทุนการศึกษาวิจัยระดะับปริญญาเอก เริ่มต้นประมาณ 1.9 ล้านบาท (3 ปี) หรือ 2.5 ล้านบาท (5 ปี)

การร่วมทุนของภาคอุตสาหกรรม
     กรณีที่ 1 สนับสนุนุจำนวนเงิน
          - ตั้งแต่ 60,000 บาท/ทุนวิจัยในระดับ ป.เอก
          - ตั้งแต่ 40,000 บาท/ทุนวิจัยในระดับ ป.โท
     กรณีที่ 2 สนับสนุนจำนวนเงิน 50% ของทุนวิจัย

ขอบเขตงานวิจัย
     โจทย์วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน หรือ เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานซึ่งต้องการสนับสนุนจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     โทรศัพท์ 0-2278-8226, 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร 0-2298-0452
      อีเมล : trfrri@trf.or.th  website : http://rri.trf.or.thลิงก์เพิ่มเติม : http://rri2.trf.or.th/
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ

แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.