ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018


วันที่ 06  มิถุนายน  2561
ประเภทข่าว : ข่าวสมัครงาน/ทั่วไป
อ่านแล้ว : 305 ครั้งขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะจัดการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์) ซึ่งได้จดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมอบรางวัล IP Champion ประจำปี 2561 โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โอกาสในการรับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงโอกาสในการร่วมศึกษาดูงานในองค์กรนวัตกรรมของต่างประเทศ

รางวัล IP Champion แบ่งเป็น 2 ประเภท และจำแนกเป็นรายสาขา ดังนี้

ประเภทที่ 1 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

- สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาเครื่องหมายการค้า จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาลิขสิทธิ์ จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประเภทที่ 2 องค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

- สาขาสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และ Startup จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561


จัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่

โทรสาร 0 2547 4661, 0 2547 4657 หรือ อีเมล์ IPCHAMPION.DIP@GMAIL.COM

ประเภทที่ 1 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

- สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ โทร. 0 2547 4717, 0 2547 5012

- สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2547 4713, 0 2547 5057

- สาขาเครื่องหมายการค้า โทร. 0 2547 4689, 0 2547 4312

- สาขาลิขสิทธิ์ โทร. 0 2547 4633, 0 2547 4704

ประเภทที่ 2 องค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

โทร. 0 2547 6040, 0 2547 4661ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1919800944730714/?type=3&theater


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.