ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018

06 มิถุนายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 387 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะจัดการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์) ซึ่งได้จดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมอบรางวัล IP Champion ประจำปี 2561 โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โอกาสในการรับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงโอกาสในการร่วมศึกษาดูงานในองค์กรนวัตกรรมของต่างประเทศ

รางวัล IP Champion แบ่งเป็น 2 ประเภท และจำแนกเป็นรายสาขา ดังนี้

ประเภทที่ 1 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

- สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาเครื่องหมายการค้า จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาลิขสิทธิ์ จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประเภทที่ 2 องค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

- สาขาสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

- สาขาองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และ Startup จำนวน 1 รางวัล ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561


จัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่

โทรสาร 0 2547 4661, 0 2547 4657 หรือ อีเมล์ IPCHAMPION.DIP@GMAIL.COM

ประเภทที่ 1 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

- สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ โทร. 0 2547 4717, 0 2547 5012

- สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2547 4713, 0 2547 5057

- สาขาเครื่องหมายการค้า โทร. 0 2547 4689, 0 2547 4312

- สาขาลิขสิทธิ์ โทร. 0 2547 4633, 0 2547 4704

ประเภทที่ 2 องค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

โทร. 0 2547 6040, 0 2547 4661ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1919800944730714/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook