ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 06  มิถุนายน  2561
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 847 ครั้งเรื่อง 

 

การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่อยู่ในกำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ  ความกระตือรือร้นทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
 3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการทำงานวิจัย
 4. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย

1. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

1.1 เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ที่สำคัญของประเทศหรือนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม ประชารัฐ และนำไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ ต้องมีการสำรวจสถานภาพความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วน  เป็นการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้าง ถ้าเป็นการวิจัยซ้ำกับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นการบุกเบิกพรมแดนความรู้ใหม่ หรือมุ่งหาข้อสรุปที่ต่างออกไป หรือหากเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องเป็นการวิจัยที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ สกว.ขอแนะนำให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัยใน E-library ที่เว็บไซต์ http://elibrary.trf.or.th ร่วมด้วย

1.2 มีการตั้งประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสามารถแสดงว่า การวิจัยจะมีคุณูปการต่อวงวิชาการในด้านใดบ้าง

1.3 เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน

1.4 ผลงานวิจัยที่ได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • 1.4.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีค่า impact factor ที่มีการตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่างเข้มแข็ง หรือฐานข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1-2 หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับเพิ่มเติม โดย สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-3 ของ Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science
 • 1.4.2 สำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ (ตามเอกสารแนบ) หรือผลงานรูปแบบอื่นที่ผ่านการประเมินโดย สกว.
 • 1.4.3 สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องได้รับเลขที่คำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยการขอยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ สกว.

ทั้งนี้ การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้รับทุนสามารถนำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบอื่นได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง โดยผู้รับทุนจะเป็นชื่อแรก และ/หรือเป็นผู้วิจัยหลักในบทความผลงานวิจัย และให้ประกาศเกียรติคุณของนักวิจัยที่ปรึกษาในกรณีที่ไม่มีชื่อนักวิจัยที่ปรึกษาเป็นผู้วิจัยร่วมไว้ด้วย นอกจากนี้ผลงานวิจัยต้องไม่ถือเป็นความลับ ยกเว้นในกรณีที่จะมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร

2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

2.1 เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทาง (Board Certificate) มาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2013-2018) หรือเป็นผู้สำเร็จการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (postdoc) มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2015-2018)

สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ หรือทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ของฝ่ายวิชาการ สกว. มาแล้ว และเป็นการสมัครขอรับทุนฯ เป็นครั้งที่สองขึ้นไป ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทาง (Board Certificate) มาแล้วไม่เกิน 7 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2011-2018) หรือเป็นผู้สำเร็จการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (postdoc) มาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2013-2018)

ทั้งนี้ ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องทำงานประจำอยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

2.3 มีผลงานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013-2018) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • 2.3.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science หรือฐานข้อมูล SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง สำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • 2.3.2 มีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง

2.4 ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันต้นสังกัดให้มีเวลาทำงานวิจัยในโครงการ ไม่น้อยกว่า 17.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยครึ่งหนึ่งของเวลาดังกล่าวสามารถใช้เวลาราชการได้ หรือเวลาปฏิบัติงานปกติ

2.5 ในช่วงเวลาที่รับทุน จะต้องไม่รับทุนทำวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และหากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

2.6 สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

3. นักวิจัยที่ปรึกษา (mentor)

ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องเสนอชื่อนักวิจัยที่ปรึกษาพร้อมประวัติและรายชื่อผลงานทางวิชาการ นักวิจัยที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จะทำวิจัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 5 ปีย้อนหลัง หรือมีผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการ และมีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัย โดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หากนักวิจัยที่ปรึกษาอยู่ต่างประเทศ ผู้เสนอขอรับทุนต้องเพิ่มนักวิจัยที่ปรึกษาร่วมที่อยู่ในประเทศไทยอีกหนึ่งท่าน

4. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล

4.1 การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดย คณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการ และใช้ผู้ตรวจสอบข้อเสนอ (reviewer) ภายนอกร่วมด้วย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้ งานวิจัยนั้นต้องไม่เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของ   การดำเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการดำเนินการในรูปแบบต่อไปนี้

 • หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และนำเสนอผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะนำ และหามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา
 • จัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนนำเสนอผลงานเมื่อดำเนินงานไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร

5. วงเงินทุนวิจัย และระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณโครงการจะไม่เกิน 600,000.00 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปีๆ ละ ไม่เกิน 300,000.00 บาท ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 13,000.00 บาทต่อเดือน

งบประมาณโครงการเป็นการร่วมทุนในลักษณะทวิภาคีระหว่าง สกอ. และ สกว.

6. ผลงานที่ได้จากโครงการ

ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการอย่างน้อย 1 บทความ นอกเหนือจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยของโครงการต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีค่า impact factor ที่มีการตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่างเข้มแข็ง หรือฐานข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1-2 หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับเพิ่มเติม โดย สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-3 ของ Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science หรือวารสารระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับเพิ่มเติม ตามรายชื่อดังเอกสารแนบ

สำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ (ตามเอกสารแนบ) หรือผลงานรูปแบบอื่นที่ผ่านการประเมินโดย สกว.

หรือมีสิทธิบัตรที่ได้เลขที่คำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยการยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ สกว.

7. การทำสัญญารับทุน

สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม 4 ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)  ผู้รับทุน (หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน

ผู้เสนอขอรับทุนที่อยู่ระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. และผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ต้องดำเนินการสิ้นสุดโครงการเดิมที่รับทุนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการทำสัญญารับทุนใหม่

8. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด

สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น

9. การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

การสมัครขอให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://academics.trf.or.th เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด และแนบไฟล์เอกสารซึ่งเป็นไฟล์ PDF ดังนี้

9.1 แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อ และข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)

9.2 แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยจัดทำเป็นภาษาไทยในทุกสาขาวิชา

9.3 จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษาในกรณีที่นักวิจัยที่ปรึกษาอยู่ต่างประเทศ

9.4 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013 ถึงปัจจุบัน)

สำหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอรับทุน สกว. จะพิจารณาข้อมูลตามที่ผู้สมัครได้บันทึกในเว็บไซต์สมัครทุน

อนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจำนวนมากในช่วงปลายของวันกำหนดปิดรับสมัคร  ซึ่งอาจจะทำให้ระบบติดขัดได้ จึงขอแนะนำให้ดำเนินการสมัครทุนก่อนวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบได้ภายใน 7 วันหลังจากวันสมัคร

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยหลังจากส่งข้อเสนอโครงการเข้าในระบบสมัครทุนแล้วไม่สามารถเปลี่ยน แปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ ทั้งนี้ทางฝ่ายฯ จะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2278 8249, 55 และ 0 2278 8200 ต่อ 8321, 8389 
โทรสาร 0 2278 8248
E-mail: varisara@trf.or.thkanchanit@trf.or.thchayada@trf.or.thsutasinee@trf.or.th


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File Description Downloads
Download this file (Call_for_Papers-Research_Grant_for_New_Scholar-2562.doc)MRG-2562 ประกาศและแบบฟอร์ม “ทุนพัฒนาศักยภาพ...วิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 4
Download this file (Call_for_Papers-Research_Grant_for_New_Scholar-2562.pdf)MRG-2562 ประกาศและแบบฟอร์ม “ทุนพัฒนาศักยภาพ...วิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 3

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/ard/12231-call-for-papers-research-grant-for-new-scholar-2562


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.