ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น


วันที่ 04  มิถุนายน  2561
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 249 ครั้ง 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

และศึกษาข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

5 มิ.ย.61

 

05.30-6.00 น.

- ออกเดินทางจาก ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

12.00-13.00  น.

- รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-16.30  น.

 • ดูงานศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บรรยายการจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิภัณฑ์

16.30-17.00  น.

- เข้าที่พัก โรงแรมเจริญธานี  จ.ขอนแก่น

- รับประทานอาหารเย็น  (ตามอัธยาศัย)

6 มิ.ย.61

 

8.30-12.00  น.

- บรรยายการจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)/อนุสิทธิบัตร

12.00-13.00  น.

- พักรับประทานอาหารเที่ยง  (ตามอัธยาศัย)

13.00-16.00  น.

- ปฏิบัติการอบรมการยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)/อนุสิทธิบัตร I

16.00-18.00  น.

 - ออกเดินทางไป จ.หนองคาย

18.00  น.

- เข้าที่พัก โรงแรมอมันตรา  จ.หนองคาย

- รับประทานอาหารเย็น  (ตามอัธยาศัย)

7 มิ.ย.61

 

9.00-12.00  น.

- ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

12.00-13.00  น.

- พักรับประทานอาหารเที่ยง  (ตามอัธยาศัย)

13.00-16.00  น.

- ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว

16.00-18.00  น.

- เข้าที่พัก โรงแรมอมันตรา  จ.หนองคาย

- รับประทานอาหารเย็น  (ตามอัธยาศัย)

8 มิ.ย.61

 

9.00-12.00  น.

- ออกเดินทางกลับ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

- ศึกษาดูงานหัตกรรมที่ตลาดนาข่า จ.อุดรธานี

12.00-13.00  น.

- รับประทานอาหารเที่ยงที่ จ.ขอนแก่น  (ตามอัธยาศัย)

17.00  น.

- เดินทางถึง  ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมจะต้องนำ file ผลงานวิจัยที่จะต้องการยกร่างมาด้วย

 


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.