ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ครุศาสตร์วิจัย 2559" มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

05 มิถุนายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 737 ครั้ง
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ครุศาสตร์วิจัย 2559" มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
29-30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ปิดรับสมัครบทความ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
 
 
หลักการและเหตุผล
 
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์งานวิจัย และการนำผลใช้บูรณาการเพื่อการศึกษา โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้มีการสร้างสรรค์วิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใช้สังคม ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
 
     นอกจากนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสัมอย่างแท้จริง
 
 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อนำเสนองานวิจัย และผลงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
 
2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย
 
3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน


ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.edulpru.com/nace2016/
แชร์ข่าวนี้บน facebook