ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1


วันที่ 05  มิถุนายน  2559
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 662 ครั้งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ท้องถิ่นภิวัตน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของท้องถิ่น ในศตวรรษที่ 21
 
 
1.หลักการและเหตุผล
          ในช่วงยุคกลางศตวรรษที่ 20 ซึ่งต่อจากยุคอุตสาหกรรม กระแสของโลกาภิวัตน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับเป็นกระแสหลักของการพัฒนาส่งผลทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ประเทศไทยก็เช่นกันที่สมาทานแนวคิดของกระแสการพัฒนาดังกล่าวเข้ามาใช้เป็นฐานคิดหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มปรากฏชัดเป็นรูปธรรมในช่วงการมีแผนพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้ส่งผลแต่ในเฉพาะชุมชนเมืองเท่านั้น หากแต่ในชนบทหรือท้องถิ่นเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในหลายมิติ ในมิติด้านเศรษฐกิจ การผลิตเพื่อขายตามความต้องการของตลาด ทำให้ชุมชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ดังเดิม ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นทุนที่สำคัญของชุมชนท้องถิ่นถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเกิดการขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร น้ำ ดิน ป่า ภาคการผลิตที่สำคัญในชนบทคือภาคเกษตรกรรม ถูกครอบงำจากบริษัทการเกษตรขนาดใหญ่ที่ผ่านการส่งเสริมของรัฐผูกขาด ความเปลี่ยนแปลงในมิติด้านเศรษฐกิจนี้ยังส่งผลให้เกิดการจัดระบบความสัมพันธ์ของผู้คนในชนบทแบบใหม่  เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ความคิด ค่านิยมเดิมจากการพึ่งตนเอง มาเป็นการบริโภคนิยม ชุมชนถูกกระตุ้นด้วยวิถีการบริโภคโดยผ่านกลไกตลาด สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ เกิดการกลายสภาพจากสังคมชาวนาดั้งเดิมมาเป็นสังคมผู้ประกอบการ ระบบการศึกษาก็เช่นกันเป็นระบบที่ดึงคนออกจากท้องถิ่น ทำให้เกิดการขาดช่วงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ ทำให้ทุนทางปัญญาเดิมของชุมชนท้องถิ่นที่ใช้ในการปรับตัวลดน้อยถอยลง อีกทั้งชุมชนยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นี่คือภาพสะท้อน ในมิติด้านสังคมวัฒนธรรม
ดังนั้น การมีองค์ความรู้และทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นจะทำให้องค์กร สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจะได้เกิดสัมมาทิฐิที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษข้างหน้านี้
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
          1.เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านการเสวนาทางวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย
          2.เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
 
3.เป้าหมายของโครงการ
          เชิงปริมาณ
                    มีงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อย 30 เรื่อง
          เชิงคุณภาพ
                    เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกิดองค์ความรู้ที่เป็นหลักคิดในการนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 
4.วันเวลาและสถานที่
          ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์
 
5.รูปแบบการประชุม
          1.การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
          2.การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
          3.การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ฉบับเต็ม (Poster Presentation)
          4.การแข่งขันประกวดรางวัล Teacher Research Awards


ลิงก์เพิ่มเติม : http://rdi.nsru.ac.th/research/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.