ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม Banana Society


วันที่ 05  มิถุนายน  2559
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 1154 ครั้ง          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกล้วยตากและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท บานาน่า โซไซตี้ จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุดโครงการ Innovative House ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ณ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับ 

          นายวุฒิชัย ชะนะมา เจ้าของกิจการ บานาน่า โซไซตี้ ได้นำชมกระบวนการตากกล้วยด้วยพาราโบล่าโดม ซึ่งเป็นกระบวนการตากที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP ตามมาตรฐาน Codex แห่งแรกในประเทศไทย รวมถึงแปลงสาธิตการปลูกกล้วยพันธุ์ปากช่อง 501 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโรงงาน จำนวน 24 ไร่ เครื่องแบนกล้วยตากแบบกึ่งอัตโนมัติภายใต้งานวิจัย สกว. กระบวนการผลิตกล้วยตากแบบธรรมชาติ การคัดแยก ตัดแต่ง ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตกล้วยตาก และบรรจุ ตลอดจนกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมหรือไซรัปกล้วยที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ได้น้ำเชื่อมกล้วยตากที่มีคุณภาพดี มีกลิ่นรสเฉพาะของกล้วยตาก ห้องเพาะเนื้อเยื่อกล้วย กระบวนการผลิตกล้วยตากเคลือบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรจากฝีมือของคนไทย

          นอกจากนี้ยังมีกระบวนการผลิตไซเดอร์กล้วยและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมความงามจากไซรัปกล้วย โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งกำลังทดสอบตลาดก่อนจัดจำหน่ายต่อไป พร้อมชิมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์บานาน่า โซไซตี้ เช่น กล้วยตากธรรมชาติและกล้วยตากเคลือบรสต่าง ๆ ไซรัปกล้วยตาก ไซเดอร์กล้วยตาก คุกกี้กล้วยตาก และสปาร์คกิ้งดริ๊งจากไซรัปกล้วย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบด้วย ลูกชิ้นหมูผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP หมูยอผสมผลสำรองเพื่อทดแทนไขมันจากมันหมูและกุนเชียงไก่ดำลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1238416512844010.1073742345.119527331399606&type=3


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.