ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)

01 พฤษภาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 332 ครั้ง
     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) นั้น จะจัดให้มีการอบรมการใช้ง่านระบบดังกล่าว ให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2561"  ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2561) โดยจะจัดเป็นประจำทุกเดือน  จำนวนครั้งละ 36 ท่าน
รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook