ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559


วันที่ 01  มิถุนายน  2559
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 3858 ครั้งโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 


     กำหนดการวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2559
     แบบฟอร์ม full paper
     รูปแบบ poster
     template poster
     การเขียนอ้างอิงและการใช้ระบบอ้างอิง APA

หลักการและเหตุผล

            สถาบันวิจัยและพัฒนา ถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่คือการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ทั้งในส่วนงบประมาณรายได้ (กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) และงบประมาณแผ่นดินประจำปี (แบบปกติ)  การจัดทำประกาศต่างๆ ที่สนับสนุนให้คณาจารย์มีความคล่องตัวในการทำวิจัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจแรงกระตุ้นในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) และจากผลการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย งานการเรียนการสอน งานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการต่างๆ

            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ดังนั้นจึงมีโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการ เผยแพร่แก่นักศึกษาและผู้สนใจ

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

รูปแบบการนำเสนอ

          การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

โดยจัดแบ่งผลงานที่นำเสนอเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่

1.       กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.       กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.       กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา หรือผู้สนใจเข้าร่วมชมผลงานวิชาการ จำนวน 50 คน  

วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการดำเนินการ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall)               อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2.       เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

กำหนดการส่งบทความวิจัย (Full paper)

           

Date

Event

1 -17 มิถุนายน 2559

 

เปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

(ผ่านทาง e-mail: research.rdi.psru@gmail.com )

17 มิถุนายน 2559

วันสุดท้ายของการรับบทความวิจัย (Full Paper)

(ผ่านทางอีเมล์ ส่งทั้งไฟล์ word และ PDF)

24 มิถุนายน 2559

แจ้งผลพิจารณาทางอีเมลล์ (เบื้องต้น)

 

14 กรกฎาคม 2559

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับเต็ม ที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว (ผ่านทางอีเมล์ ส่งทั้งไฟล์ word และ PDF)

22 กรกฎาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ

 

29 กรกฎาคม 2559

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประจำปี พ.ศ. 2559

 

การส่งบทความวิจัย (Full paper)

            ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

1.       ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ผ่านทางอีเมล์ research.rdi.psru@gmail.com             ในระหว่างวันที่ 1 - 17 มิถุนายน 2559 ผู้ส่งผลงานวิจัยจะได้รับการแจ้งกลับทางอีเมล์ (รูปแบบบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดังเอกสารแนบ)

2.       ผู้ส่งผลงานวิจัยจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาบทความผ่านทางอีเมล์จากผู้ประสานงานโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้แก้ไขบทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

3.       ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผ่านทางอีเมล์ research.rdi.psru@gmail.com  ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และจะประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                   ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

4.       ผู้มีรายชื่อนำเสนอผลงานวิจัยสามารถนำโปสเตอร์ไปติดตั้ง ณ  บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่        (Meeting Hall) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ได้ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

5.       รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) ในรูปสื่อ CD-ROM หรือรูปเล่ม ทางคณะผู้จัดโครงการฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับจากวันจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559

6.       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานวิจัย โทรศัพท์ 0-5526-7038 หรือเบอร์ภายใน 7230 หรืออีเมล์ research.rdi.psru@gmail.com  

7.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เวปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://research.psru.ac.th/

 

หมายเหตุ           กรณีไม่ส่งบทความที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนำเสนอผลงานได้ แต่ไม่มีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) ในรูปสื่อ CD-ROM หรือรูปเล่ม

 

 

ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำจะถูกรวบรวมเป็นรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) ในรูปสื่อ CD-ROM หรือรูปเล่ม และหากผลงานวิจัยนั้นได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์          (Poster Presentation) ตามวันและเวลาที่กำหนดในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ สามารถนำเป็นส่วนหนึ่งของการปิดโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสุนนงบประมาณต่างๆ ดังนี้

1.โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550, 2553, 2554, 2555 และ2557

2.โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  หรือกองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554, 2555, 2556, 2557 และ2558

3.โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทุนละ 10,000 บาท หรือทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทุนละ 360,000 บาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

กำหนดการ

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

 

เวลา

กิจกรรม

เวลา   08.30 – 09.15 น.

ลงทะเบียน 

เวลา   08.30 – 16.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

          - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                     - กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

เวลา   09.15 – 09.45 น.

 

- กล่าวรายงาน 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก

      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

- กล่าวเปิดโครงการ 

โดย อาจารย์ ดร.สาคร   สร้อยสังวาลย์

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

เวลา   09.45 – 10.45 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ”

โดย ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล

เวลา   10.45 – 11.00 น.

อาหารว่าง

เวลา   11.00 – 12.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ”

 

เวลา   12.00 – 13.00 น.

อาหารกลางวัน

(ห้องรับประทานอาหารชั้น 1)

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ

แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.