ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ "โครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ"

29 มีนาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 291 ครั้ง
     ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า อนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2560 โดยได้ตกลงว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นที่ปรึกษา "โครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ (Developing the Efficient Logistics and Supply Chain for Sugar Products)" เพื่อศึกษา วิเคราะห์ระบบคลังสินค้า ต้นทุนการรวบรวมและกระจายสินค้าของผลิตภัณฑ์น้ำตาล เพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์รวมและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพนั้น
     ในการนี้  วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ "โครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ" ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาท ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก และกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่ผู้ประสานโครงการ นางสาวธัญญรัตน์  ไชยวงศ์ ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ 0 5596 3945
โทรสาร  0 5596 3945
ผู้ประสานโครงการ นางสาวธัญญรัตน์  ไชยวงศ์  โทรศัพท์ 093 1312388 อีเมล์ abcdef_gamm@hotmail.com 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook