ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งงดการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

28 พฤษภาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 771 ครั้ง


ขอแจ้งงดการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2560-2564  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนิลบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

          ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไม่สามารถให้บริการในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

 

เบอร์โทรศัพท์บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ เบอร์โทร
1  นางสาวกัลนิกา   พูลผล  งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  081-534-3570
2  นางสาวพัทธนันท์  โกธรรม  งานนโยบายและแผน  และงานประกันคุณภาพ  092-282-6245
3  นางสาวมาลัย  ใจงาม  งานเลขานุการ และงานธุรการสารบรรณ  087-678-6245
4  นางสาวอรพนิตา  จรัสธนวัพัฒน์  งานการเงินและพัสดุ  085-232-3424
5  นายอรรถพงษ์  สุดแก้ว  งานประชาสัมพันธ์  087-207-1579
6  นางสาวปิยวดี  น้อยน้ำใส  งานระบบสารสนเทศ  086-939-4543
7  นายสามารถ  เน่าบู่  งานพัฒนาเ็บไซต์และฐานข้อมูล  085-900-8456
8  นางจิตรา  มีคำ  งานบริการวิชาการ  081-973-3343
9  นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  งานผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน  087-307-9776
10  นางสาวสุภาพร   กลิ่นนาค  งานฝึกอบรม  083-629-9241
11  นางสาวจิราพร  ตั้งใจ  งานทุนวิจัย (วช.)  081-283-4881
12  นางสาวศิริจรรยา  อายุมั่น  งานทุนวิจัย (กองทุน) และเงินรางวัลเผยแพร่  089-952-0992
13  นางสาวปารวี  อัมรักษ์  งานจัดการคุณภาพงานวิจัย  087-676-9514
14  นางสาวกัลยา  กุตอินทร์  งานจัดการผลผลิต  098-749-8866

 


แชร์ข่าวนี้บน facebook