ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

27 มีนาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 369 ครั้ง
แบบฟอร์มการขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

     นักวิจัย อาจารย์ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้
โดย เอกสารหมายเลข 1 - 4 ให้ส่งเป็นไฟล์ .doc, .docx, .pdf และเอกสารหมายเลข 5 - 8 ให้ส่งเป็นไฟล์ .doc, .docx, .pdf และเป็น paper โดยสามารถส่งได้ที่ คุณณัฐมล  วิจารณกุล ห้องฝ่ายวิจัย ชั้น 2 อาคารศรีพิบูล โทรศัพท์ภายใน 7230  อีเมล์ nuttamon_w@hotmail.com

1. รายละเอียดการประดิษฐ์
2. ข้อถือสิทธิ
3. บทสรุปการประดิษฐ์
4. แบบพิมพ์คำขอ (แบบสป/สผ/อสป/001-ก)
5. คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
6. แบบฟอร์มการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์
7. บันทึกข้อความส่งคำขอรับการจดอนุสิทธิบัตร
8. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร
แชร์ข่าวนี้บน facebook