ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย (ครั้งที่ 2) จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

22 มีนาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 681 ครั้ง

ผู้ประสงค์ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) พร้อมลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ จำนวน 3 ชุด พร้อม ซีดีข้อมูล จำนวน 1 แผ่น (จัดทำเป็นไฟล์เอกสารสกุล .doc  และ .pdf)  โดยข้อเสนอโครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ภายในเวลา 16.30 น. 

 - ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย (ครั้งที่ 2) จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แชร์ข่าวนี้บน facebook