ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

19 มีนาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 268 ครั้ง
ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย 
: การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนอุดหนุนทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์ของงานที่เป็นลักษณะท้าทาย อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชนของประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2158

หมายเหตุ
1. การส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ทั้งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมสำเนา รวม 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลของข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย (MS word) จำนวน 2 แผ่น และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น 
2. สามารถสอบถามเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) 
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 - 413 (ชณัชา/พรรนิดา) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chanutcha.t@nrct.go.th หรือ pannida.s @nrct.go.thลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/5KM9q9
แชร์ข่าวนี้บน facebook