ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)


วันที่ 12  มีนาคม  2561
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 337 ครั้งTRF-Logo-

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
(เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

1.1 หลักการและเหตุผล

ยุคปัจจุบัน เป็นยุคเทคโนโลยี รัฐบาลได้ประกาศให้ประเทศไทย เป็นไทยแลนด์ 4.0 มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามารองรับการบริหารทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภาพในทางลบเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ คืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นภัยทางเทคโนโลยี มีประชาชนจำนวนมากมาย ถูกหลอกลวงโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างความเสียหายทั้งต่อผู้ใช้งานส่วนบุคคลและเครือข่ายในวงกว้าง ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น การหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวโดยการสร้างหน้าเวปปลอมให้ผู้ใช้งานลงชื่อใช้ระบบ หรือ การสร้างโค๊ดอันตรายเพื่อมุ่งทำลายข้อมูลหรือสร้างความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งรู้จักกันทั่วไป ที่เรียกว่าไวรัสเวิร์ม เป็นต้น

1.2 สภาพปัญหา

ปัจจุบัน การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประชาชนมีการใช้สื่อสารครอบคลุมเกือบทุกด้านของชีวิต ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การเสพข่าวสาร และความบันเทิง การดำเนินธุรกิจ หรือธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ  ซึ่งกลายเป็นช่องว่างให้เหล่าอาชญากรใช้การสื่อสารสนเทศหลอกลวงผู้อื่น ส่งผลให้ตกเป็นเหยื่อทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตถูกแฮกเกอร์ขโมยและนำไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้กระทบต่อเจ้าของบัตรเครดิตดังกล่าว ตลอดจนเรื่องการหลอกลวงทางด้านการกระทำความผิดต่อตัวข้อมูล และต่อระบบคอมพิวเตอร์  ทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคงหรือหมิ่นสถาบันหรือหมิ่นประมาทด้วยภาพตัดต่อ ทางด้านการหลอกลวงทางบัตรเครดิตทางด้านการหลอกลวงทาง เฟสบุค ทางไลน์  ทาง ด้านการหลอกลวงอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การจ่ายเงินทางเทคโนโลยีแล้ว ไม่ได้สินค้า แอบอ้างชื่อไปโกงคนอื่น เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี ทางชุดโครงการฯ จึงมุ่งสนใจให้นักวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ให้เป็นแนวทางในการป้องกันปราบปราม และเพื่อหาหนทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชนต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อหาหนทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการหลอกลวงทางบัตรเครดิต
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการหลอกลวงทาง เฟสบุค ทางไลน์
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง ด้านการหลอกลวงอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การจ่ายเงินทางเทคโนโลยีแล้ว ไม่ได้สินค้า แอบอ้างชื่อบุคคลไปโกงคนอื่น เป็นต้น
 2. เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการกระทำความผิดต่อตัวข้อมูล และต่อระบบคอมพิวเตอร์  (แฮกเกอร์) และพัฒนากฎหมายในการกระทำผิดด้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 3. เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคงหรือหมิ่นสถาบันหรือหมิ่นประมาทด้วยภาพตัดต่อ

3. กรอบการวิจัย

 1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการหลอกลวงทางบัตรเครดิต
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการหลอกลวงทาง เฟสบุ๊ค ทางไลน์
  • ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง ด้านการหลอกลวงอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การจ่ายเงินทางเทคโนโลยีแล้ว ไม่ได้สินค้า แอบอ้างชื่อบุคคลไปโกงคนอื่น เป็นต้น
 2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการกระทำความผิดต่อตัวข้อมูล และต่อระบบคอมพิวเตอร์ (แฮกเกอร์) และพัฒนากฎหมายในการกระทำผิดด้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
 3. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคงหรือหมิ่นสถาบันหรือหมิ่นประมาทด้วยภาพตัดต่อ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Link ข่าวลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/9kEt5a
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ

แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.