ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

23 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 775 ครั้ง
หลักการและเหตุผล

“ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ ในส่วนของอุดมศึกษา รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยให้สามารถผลิต และพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชน

จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านต่าง ๆ ได้จัดให้มีโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

2.  เพื่อส่งเสริมให้ นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน

3.  เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัย งานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ

4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

กำหนดการ

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

ลงทะเบียนเข้าร่วม และลงทะเบียนเพื่อส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) หลักฐานการชำระเงิน (สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย) ทางเว็บไซต์
http://research.cpru.ac.th/conference2018
บัดนี้ – 30  เมษายน  2561

2

แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย/บทความวิชาการ 15  พฤษภาคม  2561

3

ส่งผลงานฉบับแก้ไขพร้อมไฟล์บทความวิจัย/บทความวิชาการฉบับเต็ม และไฟล์ Powerpoint2010 สำหรับการนำเสนอ 22  พฤษภาคม  2561

4

นำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ 12  กรกฎาคม  2561

อัตราค่าลงทะเบียน
     ผู้สมัครเพื่อส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการฉบับเต็ม มีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
     1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1,000 บาท
     2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 500 บาท
     3) ผู้สนใจทั่วไป/บุคคลภายนอก 1,500 บาท
     เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย 307-0-66656-6 ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Click เพื่อลงทะเบียนลิงก์เพิ่มเติม : http://research.cpru.ac.th/conference2018/
แชร์ข่าวนี้บน facebook