ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

19 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 618 ครั้ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นองค์กรในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงนโยบาย และการวิจัยประยุกต์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ สกว. ดำเนินงานมาแล้วกว่า 25 ปี ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรม ด้านการบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างนักวิจัยจำนวนมาก และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ และได้รับการประกาศมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยได้รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 ได้รับรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ในปี พ.ศ. 2559 และในปี พ.ศ. 2560 สกว. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลด้วย

การขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน สกว. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการทุนวิจัย และการบริหารองค์กรให้ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี เพื่อสร้างความมั่นคง (Stability) มั่งคั่ง (Prosperity) และ ยั่งยืน (Sustainability) ให้เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนผ่าน 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่

  1. สนับสนุนทุนและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาในประเด็นสำคัญ มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ก้าวทันหรือก้าวนำการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างนโยบายและต้นแบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ และประเทศ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากรวิจัย เครือข่ายวิจัย และองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
  3. สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ร่วมในการปฏิรูประบบวิจัย บูรณาการกับหน่วยงานบริหารงานวิจัยและหน่วยงานในระบบวิจัยทุกภาคส่วนของประเทศ พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารงานวิจัยนานาชาติ
  4. บริหารจัดการผลงานวิจัยให้มีการนำไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม จนเกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย
  5. พัฒนาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สกว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี พ.ศ. 2560-2564 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย เครือข่ายวิจัย องค์กรวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ในการกำหนดแนวทางการวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกับ สกว. เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมการใช้ความรู้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ อย่างกว้างขวาง ตามเจตนารมณ์ “สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


ดาวน์โหลด คลิกลิงก์เพิ่มเติม : https://www.trf.or.th/trf-strategic-plan/11830-trf-strategic-plan-2560-2564
แชร์ข่าวนี้บน facebook