ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่โดนใจแหล่งทุน”

18 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 416 ครั้ง
        ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่โดนใจแหล่งทุน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      (ดังเอกสารแนบ)
 
        ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่โดนใจแหล่งทุน” ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook