ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 479 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
          สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอให้ท่านที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม 4 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ e-mail : pla_cpe9@hotmail.com หากท่านไม่รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวภายในระยะเวลา ที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดจะมีผลต่อการพิจารณาในการยื่นเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุกแหล่งทุน
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook