ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

12 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 453 ครั้ง
     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Journal of Kanchanaburi Rajabhat University) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยสาขาต่างๆ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรสถานศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยและผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนด จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน) และ (กรกฏาคม - ธันวาคม) ซึ่งวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ผ่านรับรองเป็นวารสารระดับชาติ จัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดการตีพิมพ์และสมัครนำส่งบทความวิจัยฉบับออนไลน์ที่ http://www.kru.ac.th/journal/  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4030
แชร์ข่าวนี้บน facebook