ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง"Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessons Learned from Social Business"

26 พฤษภาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 664 ครั้ง


ประชุมวิชาการนานาชาติ 

เรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessons Learned from Social Business"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการร่วมกันในหัวข้อเรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessons Learned from Social Business" ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการศึกษาวิจัยด้านธุรกิจเพื่อสังคม และผู้นำชุมชนที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย และชาวต่างประเทศจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากต่างประเทศต่างๆ อาทิเช่น Prof. Dr. Yuji Suzuki, Professor Emeritus, Hosei University ประเทศญี่ปุ่น, Dr. Edward Rubesch, Former Director, International Business Program Faculty of Accountancy มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้แทนจากบริษัท Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. 

เอกสารเพิ่มเติม

 ๑.  โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ฉบับภาษาไทย   
 ๒.  โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ  
 ๓.  แบบตอบรับ การประชุมวิชาการนานาชาติ  

 

ติดต่อสอบถาม

กองการต่างประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) กกต.(วช.)

โทร. 02-561-2445 ต่อ 456
แชร์ข่าวนี้บน facebook