ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับบทความ Full Paper งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

26 ธันวาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 652 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับบทความ Full Paper งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 
 

กำหนดการส่งบทความวิจัย

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2560
ขยายเวลาถึง 30 มกราคม 2561
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper 1 มกราคม - 20 มกราคม 2561
ขยายเวลาถึง 10 กุมภาพันธ์ 2561
3. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน
20 - 31 มกราคม 2561
ขยายเวลาถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561
4. ประกาศผลการพิจารณา 1 กุมภาพันธ์ 2561
18 กุมภาพันธ์ 2561
5. วันจัดงานประชุมวิชาการ 23 มีนาคม 2561
6. ตีพิมพ์เผยแพร่ Proceedings 31 พฤษภาคม 2561

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/index.php?case=home
แชร์ข่าวนี้บน facebook