ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ

17 ธันวาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 365 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักวิจัย ร่วมส่งข้อเสอนโครงการวิจัยด้านสุขภาพ

โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทั้งนี้ สวรส. ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

นโยบายการให้ทุนสนับสนุน

สวรส. กำหนดนโยบายการให้ทุนวิจัย เป็นไปตามทิศทางการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 7 แผนงาน 16 ประเด็นวิจัย (รายละเอียด click แผนงานวิจัย)

แผนงานวิจัย
Research program/ ประเด็น
1. ระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี
1) ระบบยาและเวชภัณฑ์
2) ระบบเทคโนโลยี

2. กำลังคนด้านสุขภาพ
3) การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

3. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
4) การสำรวจสภาวะสุขภาพ
5) มาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ

4. ระบบบริการสุขภาพ
6) ระบบบริการปฐมภูมิ
7) ระบบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย และระบบการจัดการและการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์
8) การพัฒนารูปแบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
9) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อป้องกัน CKD และการจัดการ DM
10) บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ทรัพยากรในภาคสนาม กรณีภัยพิบัติ

5. การเงินการคลังสุขภาพ
11) ระบบหลักประกันสุขภาพและการสร้างความกลมกลืนคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความพอเพียง ทางการคลัง ของระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย

6. ระบบอภิบาลสุขภาพ
12) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

7. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
13) Migrant Health
14) กลุ่มประชากรต่างๆที่ได้รับผลจากการกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
15) วัณโรค (TB) << ส่งข้อเสนอตรงได้ที่ www.hsri.or.th/callfortb
16) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณแพรว เอี่ยมน้อย โทรศัพท์ 02 832 9268

คุณสุพรศักดิ์ ทิพย์สุขุม โทรศัพท์ 02 832 9273

คุณธีรธัช กันตามระ 02 8329236

email : hsri@hsri.or.th

ข้อขัดข้องทางเทคนิค IT ติดต่อ

คุณวิชานันท์ อุ่นจิตร 02 8329242

 

วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการ

1) ดาวน์โหลดไฟล์ proposal ( word docuemnt) จากนั้นเติมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อยื่นเสนอโครงการ

2) เข้าเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/FUVDLDxT7vJgKOrc2 หรือกดปุ่มส่งข้อเสนอด้านล่างเพื่อกรอกรายละเอียดบนเว็บไซต์ พร้อมทั้งอัพโหลดข้อเสนอมายังฟอร์มออนไลน์

3) จะมีอีเมล์ตอบรับเมื่อข้อมูลส่งงเรียบร้อยแล้ว

4) ทาง สวรส. จะประกาศรายชื่อข้อเสนอที่ได้รับพิจารณาผ่านทาง www.hsri.or.th ในเดือนมิถุนายน 2561

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/pcb.1739273542783456/1739268002784010/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook