ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 ธันวาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1091 ครั้ง
     ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น
 

     ทั้งนี้เอกสารที่ใช้ประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดที่ http://research.psru.ac.th/download.php  และตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ได้แก่
1.  ปฏิทินการดำเนินงาน 
2.  ประกาศฯประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย 
3.  ประกาศฯประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา 
4.  แบบข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.  แบบข้อเสนอโครงการทุนสำหรับนักศึกษาและบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.  แบบแสดงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แบบ พ.1) 
7.  คำสั่ง ที่ 867/2560 เรื่อง แต่งตั้งพี่เลี้ยงนักวิจัย
แชร์ข่าวนี้บน facebook