ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

08 ธันวาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 440 ครั้ง
หลักการและเหตุผล
 
หลักการและเหตุผล (Rationales)
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญในส่วนของการเป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังกล่าว คือการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สำหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ ภายใต้จุดเน้นนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้ พันธกิจหลัก 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญคือการผลิตผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนให้กว้างขวางขึ้น โดยทำการจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป
 
วัตถุประสงค์
 
 
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาส เผยแพร่ ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยใหม่ๆ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

 

กำหนดการ

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference
ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

--- ภาคเช้า ---
   08.30 – 09.00 น. น.
ลงทะเบียน
   09.00 – 09.20 น. น.
พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย รศ.ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานดำเนินการ
กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   09.20 – 09.30 น.
ชมวิดิทัศน์แสดงผลงานวิจัย
   09.30 – 11.00 น.
กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษโดยท่านวิทยากร (Keynote Speaker) หัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
   11.00 – 11.20 น.
มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
   11.20 – 12.00 น.
เยี่ยมชมภาคนิทรรศการ
   12.00 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
--- ภาคบ่าย ---
   13.30 – 16.30 น.
นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ, ระดับนานาชาติ


วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

โปรแกรมทัศนศึกษา
  
 
  
 
  
 
  
 


หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

For International Conference
     นางสาวพิมพ์ณดา เขมกุลนาถ 
     (Ms.Pimnada Khemkullanat)
     Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
     E-mail: dric@hu.ac.th
 
For National Conference
     นางสาวสหัทนา ชัยรี 
     (Ms.Sahattana Chairee)
     Tell: (+66) 074 424 776
     E-mail: rd@hu.ac.th

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.hu.ac.th/Conference/
แชร์ข่าวนี้บน facebook