ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)

26 พฤษภาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 897 ครั้ง
การประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑. วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) : ภาคกลาง 
ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค : ภาคกลาง เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ยอมรับและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ไปยังผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๗๐ หรือ E-mail : supanunnru@yahoo.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้

๑.๑ เอกสาร (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๑.๒ โครงการและกำหนดการประชุม 
๑.๓ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
๑.๔ แบบแสดงความคิดเห็น

>> ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ ภาคกลาง <<

๒. วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) : ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม ๑ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในภูมิภาค : ภาคใต้ เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ยอมรับและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวไปยังผู้ประสานงานเครือข่ายการวิจัย : ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๗๔๒๐ ๐๓๔๑ หรือ E-mail : nrct.south@gmail.com ภายใน วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้

๒.๑ เอกสาร (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๒.๒ โครงการและกำหนดการประชุม 
๒.๓ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
๒.๔ แบบแสดงความคิดเห็น

>> ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ ภาคใต้ <<

๓. วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมออร์คิด ๑-๒ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ยอมรับและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวไปยังผู้ประสานงานเครือข่ายการวิจัย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓ ๒๐๒๓๖๒ หรือ E-mail : siripap7@gmail.com, sunipornlawjan@gmail.com ภายในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้

๓.๑ เอกสาร (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๓.๒ โครงการและกำหนดการประชุม 
๓.๓ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
๓.๔ แบบแสดงความคิดเห็น

>> ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <<

๔. วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ จัดการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) : ภาคเหนือ ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม CGV1 ชั้น ๑ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในภูมิภาค : ภาคเหนือ เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ยอมรับและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวไปยังผู้ประสานงานเครือข่ายการวิจัย : ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓ ๙๔๓๖๐๐ หรือ E-mail : ampika1588@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้

๔.๑ เอกสาร (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๔.๒ โครงการและกำหนดการประชุม 
๔.๓ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
๔.๔ แบบแสดงความคิดเห็น

>> ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ ภาคเหนือ <<
แชร์ข่าวนี้บน facebook