ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)


วันที่ 26  พฤษภาคม  2559
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 798 ครั้ง



การประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑. วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) : ภาคกลาง 
ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค : ภาคกลาง เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ยอมรับและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ไปยังผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๗๐ หรือ E-mail : supanunnru@yahoo.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้

๑.๑ เอกสาร (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๑.๒ โครงการและกำหนดการประชุม 
๑.๓ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
๑.๔ แบบแสดงความคิดเห็น

>> ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ ภาคกลาง <<

๒. วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) : ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม ๑ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในภูมิภาค : ภาคใต้ เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ยอมรับและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวไปยังผู้ประสานงานเครือข่ายการวิจัย : ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๗๔๒๐ ๐๓๔๑ หรือ E-mail : nrct.south@gmail.com ภายใน วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้

๒.๑ เอกสาร (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๒.๒ โครงการและกำหนดการประชุม 
๒.๓ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
๒.๔ แบบแสดงความคิดเห็น

>> ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ ภาคใต้ <<

๓. วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมออร์คิด ๑-๒ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ยอมรับและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวไปยังผู้ประสานงานเครือข่ายการวิจัย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓ ๒๐๒๓๖๒ หรือ E-mail : siripap7@gmail.com, sunipornlawjan@gmail.com ภายในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้

๓.๑ เอกสาร (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๓.๒ โครงการและกำหนดการประชุม 
๓.๓ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
๓.๔ แบบแสดงความคิดเห็น

>> ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <<

๔. วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ จัดการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) : ภาคเหนือ ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม CGV1 ชั้น ๑ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในภูมิภาค : ภาคเหนือ เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ยอมรับและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวไปยังผู้ประสานงานเครือข่ายการวิจัย : ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓ ๙๔๓๖๐๐ หรือ E-mail : ampika1588@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้

๔.๑ เอกสาร (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๔.๒ โครงการและกำหนดการประชุม 
๔.๓ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
๔.๔ แบบแสดงความคิดเห็น

>> ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ ภาคเหนือ <<






แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.