ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

06 ธันวาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 326 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 

หลักการและเหตุผล

 
  • ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเกิดจากคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ต้องมีทั้งคุณวุฒิที่ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และต้องมีการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัย และงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และยังเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
  • ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2561” (Wisdom Integration for Innovation and Sustainable Development Conference 2018) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการโดยแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 2) กลุ่มครุศาสตร์ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว รูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 
  1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
  2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการบูรณาการภูมิปัญญาผ่านงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

กำหนดการ

 
 
 
กิจกรรม กำหนดเวลา
ส่งบทความ (Call for Paper) เริ่มตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2561
ประกาศผลการพิจารณา 26 มกราคม 2561
ปิดรับผลงานฉบับแก้ไข 7 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งผลงานเพื่อจัดพิมพ์ (Publisher Submission) 12 กุมภาพันธ์ 2561
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ปัจจุบัน – 7 กุมภาพันธ์ 2561
นำเสนอผลงาน 23 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ Proceedings มีนาคม – เมษายน 2561

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://research.lru.ac.th/lruconference2018/
แชร์ข่าวนี้บน facebook