ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ชอบสอนมากกว่าทำวิจัยในสัดส่วนร้อยละ 100 และร้อยละ 70 เข้าร่วมประชุมรับฟังการจัดทำกรอบทิศทางงานวิจัย และแนวทางเพื่อเสนอขอรับทุนจากกองทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561

04 ธันวาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 350 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ชอบสอนมากกว่าทำวิจัยในสัดส่วนร้อยละ 100 และร้อยละ 70 เข้าร่วมประชุมรับฟังการจัดทำกรอบทิศทางงานวิจัย และแนวทางเพื่อเสนอขอรับทุนจากกองทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rdiPSRU/photos/a.377238098987014.92195.366521996725291/1726334030744074/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook