ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Food and Agro Industry Fund Fair 2017 เปิดรับนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Solution matching” เพื่อร่วมหารือและวินิจฉัยโจทย์ จากผู้ประกอบการด้าน เกษตรและอาหาร


วันที่ 29  พฤศจิกายน  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 407 ครั้งFood and Agro Industry Fund Fair 2017 เปิดรับนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Solution matching” เพื่อร่วมหารือและวินิจฉัยโจทย์ จากผู้ประกอบการด้าน เกษตรและอาหาร แล้ว!!

สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ https://goo.gl/FoToSZ

รายละเอียด
 
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

**ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย**
**โปรดลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อการกรอกแบบฟอร์ม 1 ครั้ง**
*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักวิจัยด้านเกษตรและอาหารหรือที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ***
*** ทีมงานจะแจ้งยืนยันผลการสมัคร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (เนื่องจากต้องมีการจับคู่นักวิจัยซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการ) ***
***"สกว. ขอสิทธิ์ในการพิจารณานักวิจัยตามคุณสมบัติ หรือความเชี่ยวชาญ และการคัดเลือกของ สกว. ถือเป็นที่สิ้นสุด***
 

กิจกรรมภายในงาน
ช่วงเช้า (8:30-12:00 น.)
- กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยายเรื่อง “ทิศทางอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรในอนาคต”
 
- บรรยายเรื่อง “ความเป็นมา โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา”
 
- เสวนาแหล่งทุนภาครัฐ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกอบด้วย 
  1. ชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
  2. ชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
  3. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
 
- บรรยายเรื่อง “Success Case ตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจที่ทำวิจัยและพัฒนา”
 
- บรรยายเรื่อง “หลักการพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ จากภาคเอกชน”
 
ช่วงบ่าย (13:00-16:00 น.)
 
- กิจกรรม "Solution Matching" นักวิจัยและภาคเอกชน เพื่อทำวิจัยและแก้ไขปัญหาในโรงงาน
 
 
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/FoToSZ


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.