ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการ พวอ. ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Industrial R&D Fund Fair” ในวันที่ 30 พ.ย. 2560


วันที่ 23  พฤศจิกายน  2560
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 306 ครั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญร่วมงาน “Industrial R&D Fund Fair”

งานเดียวที่ท่านจะได้พบกับแหล่งทุนมากถึง 5 แหล่งทุน

ขอเชิญร่วมงานใน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการงาน “Industrial R&D Fund Fair”

เวลา กิจกรรม
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียนผู้มาเข้าร่วม
9.00 - 11.30 น.

สกว. - ทุน พวอ. โดย ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล หัวหน้าโครงการ “พัฒนาหัวข้องานวิจัยเชิงรุก สำหรับภาคอุตสาหกรรม”

สกว. - ฝ่ายอุตสาหกรรม โดย ดร.วรินธร สงคศิริ ผู้ประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - คูปองนวัตกรรม โดย นาวสาวสุวรรษา ทองหยู และ นางสาววรรณิตา ทองพัด ผู้ประสานงานโครงการ

สวทช. - ITAP โดย ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส

สวทน. - Talent Mobility โดย ดร.พลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากำลังคนสะเต็ม

สกอ. - Talent Mobility โดย คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ.

 11.30 - 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และ ถาม-ตอบ
 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. กิจกรรม Matching นักวิจัย, บริษัท และทุน

* กำหนดการ / หัวข้อการบรรยายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ท่านผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/5xFoo7H4Wl1puQXh2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน: นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน์
โทร : 02 2180 2880 ต่อ 563
โทรสาร : 02 218 4178
มือถือ : 089 678 5167
อีเมล์ : s.juthams@gmail.com / icounisearch@gmail.com


➥ เอกสารประกาศและกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File Description Downloads
Download this file (R_and_D_Fund_Fair_A4_Poster.jpg)Poster โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน “Industrial R&D Fund Fair” 17
Download this file (R_and_D_Industrial_Fund_Fair_2017_Agenda.jpg)Agenda กำหนดการประชุม “Industrial R&D Fund Fair” วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560 12

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/udr3Tk


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.