ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสาคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 23  พฤศจิกายน  2560
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 224 ครั้งประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสาคัญของประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th

หมดเขตรับสมัคร 2 มกราคม 2561

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติหรือต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติที่มีอยู่แล้วและมีโจทย์วิจัยที่จำเพาะและชัดเจน โดยเครือข่ายวิจัยนี้จะมีองค์ประกอบ คือ นักวิจัยไทย นักวิจัยต่างประเทศ องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชนของไทย และ/หรือองค์กรของต่างประเทศ
 2. เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายวิจัยผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติในลักษณะที่สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
 3. เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างเครือข่ายทุกภาคส่วน และทุกระดับ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 4. เพื่อพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้เข้มแข็ง ครอบคลุมการบริหารจัดการวิจัย ระบบงบประมาณ ระบบติดตามและประเมินผล โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมาย

 1. ได้เครือข่ายวิจัยนานาชาติที่มีโจทย์วิจัยจำเพาะและชัดเจน มีผลกระทบในการแก้ปัญหาเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. ได้ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สิทธิบัตร และ/หรือองค์ความรู้เชิงลึก และความรู้ฐาน (Platform Knowledge) ครอบคลุมเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) ในหัวข้อวิจัยของแต่ละเครือข่าย
 3. ได้นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการวิจัย และการบริหารจัดการงานในลักษณะเครือข่าย ตลอดจนสามารถพัฒนาความร่วมมือกับนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ตลอดจนหน่วยงานให้ทุนภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดทำ MoU ระหว่างหน่วยงาน การร่วมสนับสนุนทุนเพื่อการดำเนินงานของเครือข่าย เป็นต้น
 5. นักวิจัยระดับปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ขอบเขตงานวิจัยที่สนับสนุน

สนับสนุนงานวิจัยตั้งแต่ระดับ Basic Research ในทุกสาขาวิชาที่มีโจทย์วิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0

วงเงินสนับสนุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติและระยะเวลาดำเนินการ

ให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาหรือต่อยอดเครือข่ายวิจัยนานาชาติสำหรับแต่ละเครือข่าย ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ระยะเวลาการรับทุน 3 ปี โดยเครือข่ายวิจัยที่เสนอขอรับทุนสามารถเลือกเสนอของบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายการดังนี้

1. ทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
3. ทุนวิจัยสำหรับเครือข่าย 4. ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

คุณสมบัติความเป็นเครือข่ายที่สามารถเสนอขอรับทุนได้

 1. หัวหน้าเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยร่วมในเครือข่ายมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด (ดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัครฉบับเต็ม)
 2. เครือข่ายต้องประกอบด้วยคณะผู้วิจัยจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
 3. เครือข่ายที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว และนักวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศทำงานวิจัยร่วมกันและสร้างเครือข่ายร่วมกันมาอย่างน้อย 2 ปี
 4. มีโครงสร้างของเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง เครือข่ายมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการของโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
 5. ในกรณีที่เครือข่ายมีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดเวลาการเสนอและพิจารณาทุน

15 พ.ย. 60 - 2 ม.ค. 61 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) และข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal of Research Program) ตามแบบฟอร์มที่ สกว. กำหนด
31 ม.ค. 61 ประกาศผลเครือข่ายวิจัยที่ผ่านการประเมินในชั้นต้น
1 ก.พ.-15 มี.ค. 61 โครงการที่ผ่านการประเมินในชั้นต้น ยื่น ข้อเสนอโปรแกรมวิจัยฉบับเต็ม (Full Proposal) ผ่านระบบออนไลน์
ก.ค. 61 ประกาศผล

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามข้อมูลทางเว็บไชต์ http://irn.trf.or.th

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21

ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2278 8280 (ณภาภัช)

โทรสาร: 0 2298 0452

Email: trfirn@trf.or.th


➥ เอกสารประกาศรับสมัครทุน และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File Description Downloads
Download this file (IRN-2561_Announcement_[Full].pdf)IRN Fund 2561 ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อ...ประจำปีงบประมาณ 2561 428
Download this file (Attachment-1-DBs_and_Academic_Journals_of_Humanities_and_Social_Sciences.pdf)Attachment#1 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70
Download this file (Attachment-2-Action_Plan_2561.pdf)Attachment#2 แผนการทำงานประจำปีงบประมาณ 2561 51
Download this file (Application_Form.zip)Application Form แบบฟอร์มสมัครทุนโครงการทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) 46

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/3T7J6e


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.