ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561

12 พฤศจิกายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 963 ครั้ง
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561   PDF icon 
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561   PDF icon 
การแบ่งพื้นที่ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561   PDF icon
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561    PDF icon
ภาคผนวก 1 แบบคำขอรับการสนับสนุนจากกองทุน    MS Word icon 
ภาคผนวก 2 สรุปสาระสำคัญโครงการ    MS Word

ตัวอย่าง การสรุปสาระสำคัญโครงการ Powerpoint

โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิจัย ภายในโทร 7230 สายตรงโทร 055-267038 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/12742
แชร์ข่าวนี้บน facebook