ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัคร ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1/2561)

07 พฤศจิกายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 389 ครั้ง
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - พวอ.
(Research and Researchers for Industries - RRI)

ประกาศการรับสมัคร
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.
(รอบ 1/2561)

หลักการและเหตุผล

ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จึงได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. กับ ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน และภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย โดยทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และนักวิจัยจากภาคเอกชน (ถ้ามี) โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

รายละเอียดทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ ซึ่งงบประมาณทุนละไม่เกิน 10 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ต้องร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนวิจัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าตอบแทนนักวิจัย เป็นต้น

การร่วมทุนของภาคอุตสาหกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

การร่วมทุนของภาคอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์วิจัยร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละทุนวิจัย ในรูปแบบของ in-cash

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 10 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยควรแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของ สกว. (สามารถดาวน์โหลดคู่มือนักวิจัย สกว. ได้ที่ http://rri.trf.or.th --> ดาวน์โหลด --> ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) โดยงบประมาณในหมวดต่างๆ ควรมีสัดส่วน ดังต่อไปนี้

หมวดงบประมาณ หมายเหตุ
1. หมวดค่าตอบแทน ค่าจ้าง+ค่าตอบแทน รวมกันไม่เกิน 30% ของงบประมาณ ไม่รวมค่าครุภัณฑ์+ค่าบำรุงสถาบัน
2. หมวดค่าจ้าง
3. หมวดค่าใช้สอย  
4. หมวดค่าวัสดุ  
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ไม่เกิน 50% ของงบประมาณทั้งหมด
6. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
7. หมวดค่าบำรุงสถาบัน ไม่เกิน 10% ของงบประมาณ ไม่รวมค่าครุภัณฑ์+ค่าบำรุงสถาบัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม

1. การคัดเลือกโครงการวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. โจทย์วิจัยเป็นความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม เช่น เพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคำตอบ การต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคการผลิต หรือการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ
 2. ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย
 3. ความเป็นไปได้ของผลที่คาด และศักยภาพของผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
 4. ระดับความสนใจของผู้ประกอบการต่อโครงการวิจัยที่เสนอ
 5. ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรม
 6. ศักยภาพของงานวิจัยที่จะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 7. ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 8. ไม่เป็นโครงการที่เสนอขอทุนซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่นที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ สกว.

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. สถานประกอบการต้องเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย และมีสัญชาติไทย
 2. สถานประกอบการต้องร่วมทุนร้อยละ 50 ของทุนวิจัย (นับเฉพาะในรูปของตัวเงิน (In-Cash) เท่านั้น)
 3. สถานประกอบการมีความพร้อมสามารถสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น กำลังคน หรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สถานที่ในการทำวิจัยได้
 4. มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

3. คุณสมบัติของนักวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. พำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
 3. ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดี
 4. มีเวลาในการทำวิจัยอย่างเพียงพอ
 5. สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ

เงื่อนไขการปิดโครงการ

1. ต้องได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินงานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

 1. สิทธิบัตร (Patent)
 2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต้นแบบกระบวนการ (Prototype)
 3. การขยายขนาดการผลิต (Scale-up)

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องได้รับการประเมินและความเห็นชอบจากผู้ประกอบการ / ภาคอุตสาหกรรม สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ ว่ามีคุณภาพให้สามารถปิดโครงการได้

2. ส่งรายงานการเงินฉบับสมบูรณ์
3. ส่งรายงานการทำวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. ส่งแบบสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ (โปรดใช้แบบฟอร์มล่าสุด) เพื่อขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมได้ที่ http://rri.trf.or.th --> ดาวน์โหลด --> ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)
 2. นักวิจัยหัวหน้าโครงการโปรดดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์โดยนักวิจัยหัวหน้าโครงการเป็นผู้ยื่นเสนอโครงการ
 4. ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ มายังโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยการอัพโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆที่ http://rrisurf.trf.or.th และส่งเอกสารฉบับจริงมาที่โครงการ พวอ. จำนวนอย่างละ 1 ชุด ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่อยู่ด้านล่าง

โครงการ พวอ. (ทุน SuRF รอบ 1/61)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายการเอกสารที่ต้องส่งเพื่อขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม

 • ข้อเสนอโครงการ (J1)
 • ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย (J2)
 • รายชื่อผู้ทำงานในโครงการ (J3)
 • ข้อมูลประวัติผู้ทำงานในโครงการ (J4)
 • หนังสือแสดงความร่วมมือและต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (J5)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการ (ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 • CD ที่มีข้อมูลตามรายละเอียดด้านบนจำนวน 1 แผ่น

กำหนดการและขั้นตอนการพิจารณา รอบ 1/61

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี กระบวนการ
15 ต.ค. 60 – 30 พ.ย. 60 เปิดรับข้อเสนอโครงการ
1 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61 ประเมินข้อเสนอโครงการ
15 ม.ค. 61 – 28 ก.พ. 61 นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ)

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. โปรดใช้แบบฟอร์มการสมัครล่าสุด ดาวน์โหลดได้ที่ http://rri.trf.or.th
 3. โครงการ พวอ. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาโครงการที่ไม่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ และไม่ส่งเอกสารฉบับจริงมายังโครงการ พวอ. มาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. โครงการ พวอ. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาโครงการที่กรอกข้อมูล ลงนาม หรือ เอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนการคัดเลือก

ขั้นที่ 1 เมื่อนักวิจัยได้ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างแล้ว โครงการ พวอ. จะตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิจัยเบื้องต้นคัดเลือกข้อเสนอโครงการและผู้ประกอบการว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

 • หากข้อเสนอโครงการและผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะจัดส่งเอกสารการสมัครคืนให้ผู้เสนอทางไปรษณีย์
 • หากพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นควรมีการปรับแก้ไขก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปที่นักวิจัยเพื่อให้ไปปรับแก้ไขและส่งกลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินต่อไป

ขั้นที่ 2 โครงการ พวอ. จะนำส่งข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจาก ขั้นที่ 1 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยสาขานั้น เพื่อพิจารณา ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ และอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

 • โครงการ พวอ. จะเรียนเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้ามานำเสนอโครงการวิจัย ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้เข้ามานำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนเป็นขั้นตอนสุดท้าย
 • โครงการ พวอ. จะแจ้งรายละเอียดข้อเสนอแนะให้นักวิจัยไปปรับปรุงและส่งประเมินอีกครั้ง ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
 • โครงการ พวอ. จะแจ้งเหตุผลที่ข้อเสนอโครงการไม่ผ่านการพิจารณาแก่นักวิจัยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้โครงการไม่ผ่านการประเมิน

ขั้นที่ 3 เมื่อนักวิจัยได้เข้ามานำเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการแล้วโครงการ พวอ. จะแจ้งผลให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป (ทั้งนี้อาจมีการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการอีกเล็กน้อย)

หมายเหตุ : การอนุมัติสนับสนุนให้ทุนวิจัย รวมถึงงบประมาณที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สกว. เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226
อีเมล : trfrri@trf.or.th เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน SuRF ได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File Description Downloads
Download this file (RRi_SuRF_Leaflet.pdf)RRi SuRF Leaflet โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน RRi SuRF รอบที่ 1/2561 156
Download this file (SuRF_Application_Form_20171016.rar)Application Form (SuRF) เอกสารประกอบการสมัครรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) 1/2561 82
Download this file (RRi_SuRF_1-2561_Announcement.pdf)RRi SuRF Announcement ประกาศรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 1/2561 101

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://goo.gl/xDuKTo
แชร์ข่าวนี้บน facebook