ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนแล้ว งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

01 พฤศจิกายน 2560   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 928 ครั้ง
งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
     “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 
     ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
 
รูปแบบการดำเนินงาน 
        1. การบรรยายพิเศษ 
        2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
        3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
        4. นิทรรศการ 
        5. การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
กลุ่มสาขาที่เปิดรับบทความวิจัย 
        กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
        กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
        กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว 
        กลุ่มที่ 6 ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
        กลุ่มที่ 7 ด้านวิจัยสถาบัน  
 

กำหนดการส่งบทความวิจัย

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper 1 มกราคม - 20 มกราคม 2560
3. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน
20-31 มกราคม 2561
4. ประกาศผลการพิจารณา 1 กุมภาพันธ์ 2561
5. วันจัดงานประชุมวิชาการ 23 มีนาคม 2561
6. ตีพิมพ์เผยแพร่ Proceedings 31 พฤษภาคม 2561
 
 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป นักศึกษา
1. ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 1,500 บาท/คน 500 บาท/คน
2. ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1,500 บาท/คน 500 บาท/คน
3. ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่นำเสนอผลงาน 500 บาท/คน -
 

ติดต่อสอบถามถามเพิ่มเติม 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
        งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 
        อาคารศรีพิบูล 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000 
        หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-37038 หมายเลขโทรสาร 0-5526-37038 
        website : http://pibulresearch.psru.ac.th/2018/ 
        e-mail : pibulresearch@gmail.comลิงก์เพิ่มเติม : http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/index.php?case=home
แชร์ข่าวนี้บน facebook