ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการสนับสนุนทุนการสร้างสรรค์สื่อ และกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ (Co-creative Project) ประจำปี 2560

06 ตุลาคม 2560   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 606 ครั้ง
โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ เเละกิจกรรม เพื่อสุขภาวะ

(Co-creative Project)

 

รู้จัก สสส.

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี 

          ทำหน้าที่ “จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป” (ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยไม่จำกัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่ๆ ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปสู่การขยายค่านิยม  และการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นองค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของสมัชชาสุขภาพโลกด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

รู้จักโครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ เเละกิจกรรม เพื่อสุขภาวะ (Co-creative Project)

 • โครงการ Co-creative Project เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing ) ของ สสส. 
 • โครงการ Co-creative Project เกิดขึ้น เพื่อเป็นกลไกเข้าไปร่วมสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ชุมชน หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสื่อ กิจกรรม และแผนงานการตลาดเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนคนไทย (ไม่ใช่เพื่อการค้า ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง แต่ทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม) 
 • ความร่วมมือที่เกิดขึ้น อาจเป็นในรูปแบบงบประมาณ หรือการให้คำแนะนำปรึกษา ในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงความร่วมมือในการเชื่อมขยายเครือข่ายในการทำงาน สร้างเสริมสุขภาวะให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ

 

ลักษณะโครงการที่เปิดรับ

          โครงการจัดทำสื่อ หรือกิจกรรม หรือแผนงานการตลาดเพื่อสังคม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง การจัดทำสื่อ หรือกิจกรรม หรือแผนงานการตลาดเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงมีวิธีดำเนินการ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ลักษณะโครงการที่เปิดรับ ได้แก่

 

 • สื่อสร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง การพัฒนาชิ้นงานใดๆที่ทำหน้าที่สื่อสาร สร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรม ให้กับผู้รับสาร และเกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยไม่มีข้อจำกัดรูปแบบการนำเสนอ
 • กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ทั้ง กิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมจัดอบรม กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ แต่ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
 • แผนงานการตลาดเพื่อสังคม หมายถึง แผนงานที่ใช้หลักคิดและกลยุทธทางการตลาด เพื่อมุ่งเป้าหมายสร้างการรับรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและหรือพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 

 

 

เปิดรับโครงการทุกเดือน และจะทราบผลการพิจารณา ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่ สสส. ได้รับเอกสารโครงการ

(สำหรับโครงการที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ และต้องมีการติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติม จากผู้นำเสนอโครงการ การพิจารณาอาจจะเกิน 45 วันทำการ) 

 

กลุ่มเป้าหมาย ที่โครงการคาดหวังในการสร้างเสริมสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมายหลัก

เด็ก เยาวชน และครอบครัว วัยรุ่น  กลุ่มด้อยโอกาส  ประชากรกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเป้าหมายรอง

ประชาชนทั่วไป

 

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

 • ผู้ได้รับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องไม่เคยมีประวัติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนของ สสส. หรือมีพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สสส. หรือ บุคคลอื่น
 • เป็นบุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจิตอาสา หรือมีการดำเนินงานในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม
 • มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเนื้อหาที่ดำเนินการ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบผลงานหรือประสบการณ์ดำเนินงานมาให้พิจารณา 
 • มีเวลาและทีมงานหลักที่พร้อมดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด

 

ลักษณะโครงการที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สนับสนุน

 • มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจหรือการเมืองที่ขัดแยังกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สสส. เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
 • ขอทุนสนับสนุนที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • โครงการที่ให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ เช่น การจัดซื้อยา อุปกรณ์การแพทย์ ตรวจร่างกาย การแจกอาหาร หรือให้สวัสดิการ ช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งด้านการรักษาพยาบาล
 • โครงการที่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ออกกำลังกาย การก่อสร้างอาคาร ลานกีฬา การสร้างห้องฟิตเนส ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน หากำไร ลงทุนเพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งกองทุนต่างๆ การให้รางวัล และการจัดซื้อรางวัล
 • โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานนั้นอยู่แล้ว
 • โครงการที่มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน หรือ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

 

 

ลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา

 • รายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่/ชุมชนชัดเจน มีเป้าหมายที่ส่งผลเป็นประโยชน์ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะ  ทั้งระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้ 
 • เสนองบประมาณที่สมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
 • เนื้อหามีประเด็นสุขภาวะที่ชัดเจน และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเพิ่มเติมได้
 • หากเป็นโครงการต่อเนื่องจากที่เคยรับทุนสสส. ต้องมีการต่อยอดหรือขยายผลที่เป็นการยกระดับการดำเนินงานอย่างชัดเจน  และแสดงเหตุผลหรือข้อมูลว่าจะเพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดจากโครงการเดิมอย่างไร
 • มีการบริหารโครงการเป็นลักษณะจิตอาสา  ไม่ใช่เป็นลักษณะการรับจ้างเพื่อทำโครงการ
 • มีความตั้งใจและเห็นคุณค่าในการทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะจริง โดยทุนของ สสส.เป็นเพียง “น้ำมันหล่อลื่น” คือเป็นทุนเริ่มต้นให้โครงการริเริ่ม เพื่อดำเนินการต่อจนยั่งยืน และพึ่งตนเองได้ โดยไม่พึ่งพิงทุนจาก สสส. ตลอดไป
 • เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่องานกิจการด้านสังคม (CSR) ให้กับองค์กรอื่นๆได้ศึกษาต่อไป
 • เป็นโครงการที่ส่งผลสืบเนื่องด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

(เปิดรับโครงการตลอดทั้งปี พิจารณา ภายในระยะเวลา 45 วัน)

 

 

ยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ (eProposal) โดยคลิกที่ link นี้
http://eproposal.thaihealth.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

1. คุณธนาวดี องค์อินทรี โทร. 081-6125129

2. คุณมิณฑิรา ปัณณปวิณ โทร. 063-2462145

โทร. 02-343-1500   อีเมล: cocreativeproject@thaihealth.or.th

 

ด่วน ! ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดอบรม

"ระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ (eProposal)"

สำหรับผู้ที่ต้องยื่นข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุน ในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

โดยทำการลงทะเบียนที่ Link : http://goo.gl/ogr7uc

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.thaihealth.or.th/Announcement/2094/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E
แชร์ข่าวนี้บน facebook